scroll down to see the content
最新活动
  • 更多选项
活动性质 业内 公众 业内及公众 透过邀请 透过登记
活动日期
开始日期 - (DD-MM-YYYY)
结束日期 - (DD-MM-YYYY)
Hong Kong Pet Show 2022
香港宠物节 2022
01/04/2022 - 04/04/2022
(852) 2466 9663
(852) 2466 6240
marketing@petshow.com.hk
HKTDC Hong Kong International Lighting Fair (Spring Edition)
香港国际春季灯饰展
12/04/2022 - 15/04/2022
(852) 1830 668
(852) 2824 0026
exhibitions@hktdc.org
HKTDC International ICT Expo
HKTDC International ICT Expo
12/04/2022 - 15/04/2022
(852) 1830 668
(852) 2824 0026
exhibitions@hktdc.org
HKTDC Hong Kong Electronics Fair (Spring Edition)
HKTDC Hong Kong Electronics Fair (Spring Edition)
12/04/2022 - 15/04/2022
(852) 1830 668
(852) 2824 0026
exhibitions@hktdc.org
HKTDC Spring Shopping Fest (香港貿發局只想購物節)
HKTDC Spring Shopping Fest (香港貿發局只想購物節)
15/04/2022 - 18/04/2022
(852) 1830 668
(852) 2824 0026
exhibitions@hktdc.org
Hong Kong International Licensing Show
香港国际授权展
27/04/2022 - 29/04/2022
(852) 1830668
(852) 2824 0249
licensingshow@hktdc.org
HKTDC Hong Kong International Home Textiles and Furnishings Fair
HKTDC Hong Kong International Home Textiles and Furnishings Fair
27/04/2022 - 30/04/2022
(852) 1830 668
(852) 2824 0026
exhibitions@hktdc.org
HKTDC Hong Kong Houseware Fair
HKTDC Hong Kong Houseware Fair
27/04/2022 - 30/04/2022
(852) 1830 668
(852) 2824 0026
exhibitions@hktdc.org
HKTDC Hong Kong Fashion Week
香港贸发局香港时装节
27/04/2022 - 30/04/2022
(852) 1830 668
(852) 2824 0026
exhibitions@hktdc.org