scroll down to see the content

展览厅5F - G

展览厅 5FG 的照片

 

120米(长) X 72.6米(阔) X 8.25米(高),8,917 平方米,可分格为 2 个独立展览厅(展览厅 5F 及5G)

场地 / 资料

面积平方米

规模

长x 宽 x 高 米

容积

3米x 3米展位

展览厅5 FG 8,917 120 x 72.6 x 8.25 542
展览厅5 F 4,456 60 x 72.6 x 8.25 250
展览厅5 G 4,456 60 x 72.6 x 8.25 264

*展览厅5F-G与展览厅3F-G的规格相近,欢迎浏览 展览厅3F-G全景图 以作参考